AVG in de Zorg

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is erg belangrijk in de zorgsector om verschillende redenen:

– Bescherming van privacy:
De AVG is bedoeld om de privacy van individuen te waarborgen, inclusief de privacy van patiënten in de zorg. In de zorg worden gevoelige persoonlijke gegevens verzameld, zoals medische dossiers, gezondheidsinformatie en persoonlijke identificeerbare informatie. De AVG stelt strenge regels op voor de verwerking en bescherming van deze gegevens, om ervoor te zorgen dat de privacy van patiënten wordt gerespecteerd.

– Toestemming en transparantie:
De AVG legt de nadruk op het verkrijgen van geldige toestemming van individuen voordat hun persoonlijke gegevens worden verwerkt. In de zorg moet er overeenstemming (WGBO) zijn of toestemming worden verkregen van patiënten voordat hun medische gegevens worden verzameld, opgeslagen of gedeeld. Daarnaast vereist de AVG dat organisaties transparant zijn over hoe ze persoonsgegevens verwerken, inclusief het verstrekken van duidelijke informatie aan patiënten over hun rechten en het doel van gegevensverwerking.

– Datalekken en beveiliging:
De AVG stelt hoge normen voor gegevensbeveiliging in de zorg. Zorgorganisaties zijn verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of lekken. Als er zich een datalek voordoet, moet het snel worden gemeld aan de betrokkenen en aan de toezichthoudende autoriteit, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen te beperken.

– Rechten van betrokkenen:
De AVG versterkt de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonsgegevens. In de zorgsector hebben patiënten het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan een andere zorgverlener. Dit stelt patiënten in staat meer controle te hebben over hun persoonlijke gezondheidsinformatie en zorgt ervoor dat ze betrokken worden bij de besluitvorming over hun zorg.

Door de implementatie van de AVG kunnen zorgorganisaties voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, de privacy van patiënten waarborgen, vertrouwen opbouwen bij patiënten en het risico op boetes en reputatieschade verminderen.

Het is duidelijk, binnen de zorg (en natuurlijk daarbuiten) is het super belangrijk dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met (persoons-) gegevens. Deze verantwoordelijk ligt bij iedereen binnen de organisatie, dus niet alleen bij P&O of ICT of een bepaalde functie.

Op welke manier pakt u als organisatie dit aan?

#avg #privacy #compliance #verantwoording

Tags:

Comments are closed